Komunikat – konsulacje

Szanowni Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie

informuję, że zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (§ 3. ust. 5 -od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom klasy VIII szkoły podstawowej oraz uczniom szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej, zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej oraz § 3. ust. 6 -od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom szkoły podstawowej i ponadpodstawowej oraz uczniom szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej) zostały opracowane następujące procedury postępowania:

  1. Procedura postępowania mająca na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły w trakcie prowadzonych w szkole konsultacji.
  2. Zał. nr. 1 i zał. nr 2 do procedury konsultacji.
  3. Zasady funkcjonowania biblioteki w okresie epidemii COVID-19.
  4. Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia zakażeniem COVID-19.

Proszę o zapoznanie się z ww. procedurami. Dalszy komunikat pojawi się w wyznaczonym terminie.

Dyrektor Szkoły
Waldemar Filipiak