Komunikat w sprawie wznowienia zajęć

Szanowni Rodzice,

informuję, zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 25 maja 2020 roku mogą być zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów kl. I-III.

Zwracam się z prośba o podjęcie decyzji i przesłanie informacji zwrotnej o potrzebie lub rezygnacji przysyłania dziecka na zajęcia najpóźniej do środy (20.05.2020), do godziny 15.00. Po wypełnieniu i podpisaniu deklaracji należy ją zeskanować lub wykonać zdjęcie i przesłać na adres e-mail wychowawcy:

klasa I – marzena.waskowiak@nowawies.szkola.pl
klasa II – miroslawa.grabowiecka@nowawies.szkola.pl
klasa III – karolina.hoffmann-wloch@nowawies.szkola.pl

W czasie pracy szkoły będzie obowiązywał rygor sanitarny i szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci oraz ich pobytu na terenie szkoły. Wszyscy rodzice są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania obowiązujących procedur (najważniejsze wytyczne):

 • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 • Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do wyznaczonego obszaru (wiatrołap) z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2. 
 • Ustalone zostaną godziny przyjmowania grup do placówki, w związku z tym prosimy o punktualne przywożenie dzieci.
 • Każda klasa ma wyznaczoną stałą salę lekcyjną, w której przebywają uczniowie.
 • W jednej ławce siedzi jeden uczeń, a odległości między ławkami wynoszą min. 1,5m.
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, sprzętu elektronicznego.
 • Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli). Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 • Przysyłając dziecko do szkoły wyrażają Państwo zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 • Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób. Zostaną o tym niezwłocznie poinformowani rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
 • Wszystkie dzieci wchodzące do szkoły zobligowane są dezynfekować ręce.

Szczegółowe procedury zostaną przekazane po weryfikacji liczby zadeklarowanych uczniów korzystających z zajęć.

Szanowni Państwo, podejmując decyzję o korzystaniu przez dziecko z zajęć w szkole w okresie epidemii, musicie uwzględnić, że podczas przebywania dziecka na terenie szkoły, pomimo stosowanych w placówce procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia dziecka koronawirusem SARS-CoV-19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków najbliższej rodziny. 

Dyrektor SP w Nowej Wsi
Waldemar Filipiak

Załączniki