Komunikat – procedury pracy zdalnej

Proszę o zapoznanie się z procedurami nauczania zdalnego (załącznik).

Najistotniejsze elementy przyjętych procedur to:

 1. W lekcji mogą brać udział jedynie uczniowie z danej klasy, zidentyfikowani, podpisani imieniem i nazwiskiem. Nie mogą w niej uczestniczyć osoby postronne.
 2. Właścicielem i prowadzącym lekcje jest nauczyciel i tylko on ma prawo do wyciszania uczestników i prezentowania swojego ekranu.
 3. Głównym narzędziami do organizacji kształcenia na odległość jest platforma Classroom i Meet.
 4. Zdalne nauczanie ma charakter zajęć w czasie rzeczywistym za pomocą platformy  Meet w formie lekcji online lub udostępniania materiałów z zadaniami dla uczniów poprzez Classrooma.
 5. Wysyłanie zadań i lekcji online odbywają się według planu lekcji.
 6.  Lekcję online na platformie Google Classroom inicjuje nauczyciel rozpoczęciem spotkania wideo w aplikacji Meet poprzez link przypisany dla danej klasy. Dopiero po tym uczniowie mają możliwość dołączenia do lekcji. Rozpoczęcie spotkania wideo nie jest możliwe bez obecności nauczyciela. Nauczyciel ma możliwość usunięcia ze spotkania pojedynczych uczniów. Lekcja kończy się opuszczeniem przez uczniów spotkania wideo. Nauczyciel opuszcza spotkanie jako ostatni.
 7.    Na początku każdej lekcji uczeń ma obowiązek potwierdzić swoją obecność za pomocą mikrofonu i kamerki a następnie odbywa się wideolekcja (maksymalnie 30 minut) lub  uczeń otrzymuje instrukcję do wykonania zadania od nauczyciela.
 8. W przypadku choroby ucznia rodzic niezwłocznie informuje o tym fakcie wychowawcę klasy, a ten nauczycieli oddziału.
 9. Rodzic ma obowiązek usprawiedliwić nieobecność ucznia na zajęciach.
 10. Uczniowie są zobowiązani do realizacji zadań, wynikających z obowiązku szkolnego, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przyjętych w szkole.
 11. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość realizowane będą przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dającym podstawę do oceny pracy ucznia (zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania).

 

Dyrektor
Waldemar Filipiak

Załączniki