Innowacja w klasie 1

Wprowadzenie Innowacji Pedagogicznej 
„Arteterapia – działanie poprzez sztukę”

Klasa I

Sztuka jest zapisem ludzkich uczuć, zarówno tych najbardziej radosnych, jak również smutnych. Wychowanie przez sztukę pozwala poznawać świat wszystkimi zmysłami- dotykiem, słuchem, wzrokiem, węchem.

Działania mające na celu poddanie uczniów zajęciom twórczym wyrabiają w nich pożądane cechy osobowości oraz pobudzają kształtowanie i rozwijanie uzdolnień, mających urzeczywistnić ich zamierzenia i pragnienia.

Arteterapia wyrabia w procesie edukacji coraz bardziej pozytywny stosunek do świata, ludzi i samego siebie poprzez intensyfikację przeżyć, odsłanianie nieznanych obszarów rzeczywistości oraz dużą motywację do ekspresji i działań.

Wykorzystywanie elementów arteterapii podczas zajęć stanowić ma dodatkowy komponent w terapii. Elementy arteterapii pomagają zapobiegać pogłębianiu się dysfunkcji, usprawniają zdolności percepcyjno- poznawcze oraz ruchowe, a także pozwalają uzewnętrznić przeżycia. Jest to odreagowanie wewnętrznych napięć, niepowodzeń, frustracji i nagromadzonej agresji.

Jako że arteterapia, czyli terapia poprzez sztukę wspiera wszechstronny rozwój, który wykorzystuje naturalną ekspresję twórczą dziecka ta forma zajęć wydała mi się atrakcyjna. Arteterapia jest formą terapii korzystającą z różnych technik tj. plastycznych, muzycznych, teatralnych, czytelniczych; aromaterapia, itp. i takie formy pracy będą wykorzystane na zajęciach z uczniami.

Wszystkie działania uczniów mają charakter twórczy i są ekspresją własnych uczuć, postaw i wartości.

Poprzez działania przez sztukę redukuje się tłumione emocje, uwalnia od napięcia emocjonalnego i podnosi samoocenę dziecka. Dodatkową korzyścią wynikającą z działania przez zastosowanie technik arteterapeutycznych, jest rozwijanie kreatywności. Dzieci na zajęciach wymyślają niekonwencjonalne sposoby rozwiązań trudności, problemu a tym samym rozwijają zdolności poznawcze. Zajęcia prowadzone tą metodą pełnią także rolę kompensacyjną, redukują napięcie mięśniowe i emocjonalne, wzmacniają poczucie własnej wartości i wiary w siebie.

Cele innowacji to:

  1. Usprawnianie zdolności percepcyjno- poznawczych oraz ruchowych.

  2. Rozładowywanie trudnych emocji a także wyzwalanie pozytywnych, umożliwiających optymalne wykorzystanie możliwości rozwojowych uczniów.

  3. Stwarzanie możliwości do własnych wypowiedzi za pomocą różnorodnych środków artystycznych.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

Innowacja jest realizowana od listopada 2023 r. do maja 2024 r., jako jeden z elementów składowych zajęć polonistycznych, plastycznych, muzycznych, gier i zabaw ruchowych oraz zajęć korekcyjno- kompensacyjnych. Elementy arteterapii są wprowadzane podczas zajęć 4 razy w miesiącu.

Formy i metody pracy dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników. Podczas zajęć są stosowane różnorodne środki i narzędzia oddziaływań: wybrane pozycje literackie, plansze dydaktyczne, olejki zapachowe, rekwizyty teatralne, masa solna, plastelina, farby, papier kolorowy, kredki, muzyka, sprzęt sportowy itp. W celu osiągnięcia założonych efektów, zajęcia są prowadzone w sposób systematyczny i ciągły.

Uczniowie bardzo lubią tego rodzaju aktywności.

Karolina Hoffmann-Włoch